ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร

Enterprise Resource Planning (ERP)

งานด้าน

BUDGET
ASSESSMENT
PURCHASE
HR
FINANCE
WAREHOUSE

คู่มือการใช้งาน

งานด้านงบประมาณ

งานด้านการจัดซื้อ

งานด้านการจัดจ้างดำเนินงาน

งานด้านการบริหารจัดการวัสดุ

งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

งานด้านการเงิน